Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen aan Nimma Stay Solutions BV van een perceel grond aan de Weurtseweg 478

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 24 JANUARI EN 14 FEBRUARI 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Nimma Stay Solutions B.V. (hierna: Nimma) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie G, nummer 1183, ter grootte van ca. 54 m2, gelegen aan de Weurtseweg 478 te Nijmegen. 

 

Motivatie

De gemeente is van mening dat Nimma als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van het perceeltje grond. 

  1. Verkoop maakt onderdeel uit van een ruil, waarbij de percelen over en weer reeds in gebruik zijn

De gemeente en Nimma hebben over en weer kleine perceeltjes grond van elkaar in gebruik en 

willen middels een koopovereenkomst het gebruik over en weer legaliseren door aan elkaar de in gebruik zijnde percelen te verkopen. De gemeente verkoopt ca. 54 m2 aan Nimma en Nimma verkoopt ca. 31 m2 aan de gemeente. 

  1. Het perceel leent zich niet voor verkoop aan derden

Het door de gemeente aan Nimma te verkopen perceel leent zich niet voor verkoop aan derden. Het gaat om een strook grond met een lengte van ca 100 meter en een breedte van ca 50 cm, die tegen de huidige eigendomsgrens van Nimma aan ligt. Er kan op deze strook geen zelfstandige ontwikkeling plaatsvinden. Gezien dit feit is Nimma de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 14 februari 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Weurtseweg 478. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de Nimma zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 24 januari 2023.