Kennisgeving onderhandse verkoop aan Van Leeuwe Natuursteen van een grondstrook aan de Tarweweg 15

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 21 juli en 11 augustus 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens een-op-een (onderhands) te verkopen aan de besloten vennootschap Van Leeuwe Vastgoed BV, hierna: Van Leeuwe Natuursteen, een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie F, nummers 1284 en 1446, ter grootte van circa 312 m² respectievelijk 102 m², tezamen groot circa 414 m² gelegen aan de Tarweweg 15 te Nijmegen. De grondstrook wordt verkocht als compensatie voor een te realiseren akoestische voorziening (geluidsscherm) op het perceel van Van Leeuwe Natuursteen. Hierbij worden de huidige bedrijfsactiviteiten op de grondstrook ongewijzigd gecontinueerd. 

Motivatie

De gemeente is van mening dat Van Leeuwe Natuursteen als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van de grondstrook.

1. Grondstrook sinds 2009 in gebruik

Van Leeuwe Natuursteen heeft in 2009 een perceel gekocht van de gemeente. Daarbij zijn afspraken vastgelegd over het gebruik van een aanpalende grondstrook met dubbelfunctie als leidingstrook. 

De leidingstrook mag niet worden bebouwd en kan enkel dienen voor (tijdelijke) opslagdoeleinden. 

Voor de huidige ontwikkelingen op NDW21 verwerft de gemeente een grondstrook van Van Leeuwe Natuursteen om daarop een akoestische voorziening te kunnen realiseren. Hierbij zijn afspraken gemaakt met Van Leeuwe Natuursteen om fysieke bedrijfsprocessen aan te passen waarmee geluidsbelasting op de aangrenzende woningbouwontwikkeling wordt verminderd. De aankoop wordt gecompenseerd door inbreng van de onderhavige grondstrook/leidingstrook. Het perceel is al in gebruik bij Van Leeuwe Natuursteen en is afgebakend met een hekwerk. De beperkingen als leidingstrook worden gehandhaafd. 

2. Geen zelfstandige ontwikkeling van de grondstrook mogelijk

Het te verkopen perceel is vanwege het niet zelfstandig kunnen bebouwen, de langgerekte vorm en ligging alsmede de afbakening met een solide hekwerk slechts geschikt voor aanwending door de aangrenzend eigenaar. De grondstrook leent zich niet voor zelfstandige verkoop aan een derde.

3. Compensatie voor aanpassing bedrijfsprocessen Van Leeuwe Natuursteen

De Gemeente en Van Leeuwe Natuursteen hebben afspraken gemaakt over de verkoop en levering van de grondstrook ten behoeve van continuering van het gebruik, als compensatie en aanpassing van bedrijfsprocessen. Dit in verband met een te realiseren geluidsscherm. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 11 augustus 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Herman Bouman, onder vermelding van Tarweweg 15/ Van Leeuwe Natuursteen. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de besloten vennootschap Van Leeuwe Vastgoed BV/ Van Leeuwe Natuursteen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Gepubliceerd op 21 juli 2023.