Kennisgeving onderhandse verkoop aan Ontwikkelingsbedrijf Waalfront van blokken 4-6 Waalkwartier

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 30 november en 21 december 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen verkoopt conform de Samenwerkingsovereenkomst Waalfront uit 2007 (een gedeelte van) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie A, nummer 3065 (hierna: de locatie), gelegen binnen de ontwikkellocatie Waalfront (deelgebied Waalkwartier) aan het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer B.V. (hierna: OBW). 

Motivatie

De gemeente is van mening dat OBW als enige serieuze gegadigde, op basis van het volgende objectieve, toetsbare en redelijke criterium, in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van de ontwikkeling en bouw van circa 500 woningen/appartementen met een parkeergarage. 

  1. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Nijmegen, Rabo vastgoed en oprichting CV OBW

Na een openbare selectieprocedure voor een ontwikkelpartner hebben gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed (thans BPD) in 2007 de Samenwerkingsovereenkomst Waalfront voor de ontwikkeling van het Waalfrontgebied gesloten. Zij hebben daartoe OBW opgericht met de opdracht de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. Uit de samenwerkingsovereenkomst vloeit voort dat de gemeente haar eigendommen in het Waalfrontgebied aan OBW overdraagt. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 21 december 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Blokken 4-6 Waalkwartier. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en OBW zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 30 november 2023.