Kennisgeving onderhandse verkoop aan GGD van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummer 5685, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat Nijmegen

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 15 MAART EN 5 APRIL 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (hierna: GGD) een gedeelte ter grootte van circa 1.800 m2 van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie B, nummer 5685, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat te Nijmegen ten behoeve van de realisatie van een parkeervoorziening voor GGD.

Motivatie

De gemeente is van mening dat GGD als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van de realisatie van parkeerplaatsen voor de nieuwbouw voor de gemeentelijke gezondheidsdienst.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting voor GGD op het naastgelegen perceel is vanuit gemeentebeleid parkeren op eigen terrein vereist. Het aantal auto- en fietsparkeerplaatsen volgens gemeentelijk parkeerbeleid kan grotendeels op het gedeelte van het perceel 5685, dat de gemeente voornemens is aan GGD te verkopen, worden gerealiseerd. 

Door middel van de verkooptransactie wordt een integrale (her)ontwikkeling van het perceel 5685, momenteel een (verouderd) openbaar parkeerterrein, mogelijk gemaakt. 

De gemeente is voornemens het overige deel van het perceel 5685 te verkopen aan Bowling- en Kegelcentrum Nijmegen B.V. (hierna: BKC), eigenaar en exploitant van het naastgelegen bowlingcentrum Olround. 

Zowel GGD als BKC (Olround) zijn direct gevestigd aan het perceel 5685 en moeten volgens gemeentelijk parkeerbeleid beide in parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien. Door middel van de voorgenomen verkoop wordt GGD in staat gesteld in staat gesteld grotendeels op eigen terrein in de parkeerbehoefte te voorzien. Binnen kantoortijden zal het gedeelte van het terrein dat de gemeente voornemens is te verkopen aan BKC voor GGD beschikbaar zijn om zo volledig aan de parkeernorm te kunnen voldoen. 

De gemeente wil het terrein alleen verkopen aan een aangrenzend eigenaar om op eigen terrein in het volgens de gemeentelijke parkeernormen benodigde aantal parkeerplaatsen te voorzien. Daarom is GGD (samen met BKC voor het andere gedeelte) de enige serieuze gegadigde.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit binnen 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op uiterlijk 5 april 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nlt.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van ‘verkoop aan GGD’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en GGD zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 15 maart 2023.