Kennisgeving onderhandse verkoop aan BKC B.V. van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummer 5685, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat Nijmegen

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 15 MAART EN 5 APRIL 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Bowling- en Kegelcentrum B.V. (hierna: BKC) een gedeelte ter grootte van circa 1.200 m2 van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie B, nummer 5685, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat te Nijmegen ten behoeve van de realisatie parkeervoorzieningen voor het bowlingcentrum Olround.

Motivatie

De gemeente wil de locatie alleen verkopen aan een aangrenzend eigenaar om op eigen terrein in het volgens de gemeentelijk parkeernormen benodigde aantal parkeerplaatsen te voorzien. Daarom is BKC (samen met GGD voor het andere gedeelte) de enige serieuze gegadigde.

Door middel van de verkooptransactie wordt een integrale (her)ontwikkeling van het perceel 5685, momenteel een (verouderd) openbaar parkeerterrein, mogelijk gemaakt. 

Volgens de geldende parkeernorm beschikt BKC op dit moment niet over voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Door middel van de voorgenomen verkoop wordt BKC in staat gesteld op eigen terrein in de parkeerbehoefte van bowlingcentrum Olround te voorzien. 

De gemeente is voornemens het overige deel van het perceel te verkopen aan GGD Gelderland Zuid (hierna: GGD) voor de realisatie van parkeervoorzieningen ten behoeve van de nieuwe huisvesting voor GGD. GGD en BKC zijn beide direct gevestigd aan het perceel 5685 en moeten volgens het gemeentelijk parkeerbeleid beide in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien. 

Binnen kantoortijden zal het gedeelte van het perceel dat de gemeente voornemens is te verkopen aan BKC en dat wordt ontwikkeld tot parkeerterrein, beschikbaar zijn voor GGD, zodat GGD volledig aan de parkeernorm kan voldoen. 

Tot slot heeft BKC heeft al eerder interesse getoond in verwerving van het perceel en was BKC na bekendmaking van het eerdere voornemen tot verkoop van het perceel aan de GGD de enige die daartegen bezwaar heeft gemaakt en aldus (aanhoudende en serieuze) interesse in het perceel heeft kenbaar gemaakt.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit binnen 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op uiterlijk 5 april 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nlt.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van ‘verkoop aan BKC’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en BKC zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 15 maart 2023.