Kennisgeving onderhandse verhuur van grond/pand aan Sannij BV te Nijmegen

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 27 juni en 18 juli 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verhuren aan Sannij BV (hierna Sannij) (een gedeelte van) een perceel grond met opstal kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie F, nummer 976 ter grootte van circa 875m² en bergruimte van circa 75m². 

Motivatie

De gemeente is van mening dat de gegadigde als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de verhuur van het pand.

1.     Geen zelfstandige verhuur aan derden mogelijk

Het bedrijfspand waarvan het te verhuren object deel uitmaakt is verdeeld in twee huurobjecten. De bestaande scheiding voldoet niet meer aan de eisen van brandveiligheid, als gevolg waarvan het object niet meer zelfstandig aan een derde te verhuren is zonder aanzienlijke investeringen door de gemeente. De gemeente is niet bereid deze investeringen te doen, zodat alleen verhuur aan de bestaande huurder van het aangrenzende  object mogelijk is. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 18 juli 2023 voor 12.00 uur , kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verhuur aan Sannij. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 27 juni 2023