Kennisgeving onderhandse verhuur van een schoolgebouw in Hof van Holland aan de Stichting Sint Josephscholen

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 23 juni en 14 juli 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen (hierna: de gemeente) is voornemens in verhuur te geven aan de Stichting Sint Josephscholen (hierna: SJS) een nieuw te bouwen schoolgebouw in de wijk Hof van Holland, kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie F, nummer 1789, gelegen aan het Dick Boerrigterplein ten behoeve van Jenaplanschool De Noorderstroom.

Motivatie

De gemeente is van mening dat SJS als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de huur van het schoolgebouw ten behoeve van Jenaplanschool De Noorderstroom. 

1. Waardenprofiel nieuwe wijk Hof van Holland

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de waarden van de wijk Hof van Holland. Op basis van het waardenonderzoek blijkt dat een Jenaplanschool het best passend is voor de wijk.
SJS heeft al 2 Jenaplanscholen in Nijmegen en ervaring met dit concept.

2. Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Conform de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen heeft SJS de benodigde aanvraagprocedure doorlopen voor het stichten van een nieuwe school. De aanvraag is inmiddels door de Minister van OCW goedgekeurd. De gemeente heeft hiermee de verplichting gekregen om te voorzien in de onderwijshuisvesting voor deze nieuwe school.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 14 juli 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van ‘Verhuur aan SJS’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en SJS zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 23 juni 2023.