Kennisgeving onderhandse verhuur van een bedrijfsruimte aan de Meijhorst 7041 te Nijmegen aan N.V. Sportfondsen Nijmegen

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 3 april 2024 en 25 april 2024 tot 12.00 uur.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare selectieprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken.

De gemeente Nijmegen is voornemens om de bedrijfsruimte ZWEMBAD DUKENBURG gelegen aan de Meijhorst 7041 te Nijmegen, te verhuren aan N.V. Sportfondsen Nijmegen Het betreft een zwembad met bijbehorende voorzieningen en daarnaast ruimte voor ondersteunende horeca, samen groot ~ 2.476 m2.

Motivatie

Naar het oordeel van de gemeente Nijmegen is de beoogde huurder de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde huurovereenkomst.  

De te verhuren ruimte wordt sinds 2016 gehuurd en geëxploiteerd door de Stichting Zwembad Dukenburg. De exploitatie door Stichting Zwembad Dukenburg stopt in onderling overleg per 1 mei 2024.  De gemeente Nijmegen is sinds najaar 2023 op de hoogte van beëindiging van de exploitatie door Stichting Zwembad Dukenburg. Aangezien het Zwembad Dukenburg  nog geëxploiteerd moet worden totdat het nieuw te bouwen Zwembad Winkelsteeg wordt geopend (medio 2028) is de gemeente Nijmegen op zoek naar een partij die zo snel mogelijk de exploitatie van dit zwembad voor haar rekening kan nemen. N.V. Sportfondsen Nijmegen wordt hiervoor als de enige geschikte partij gezien. Motivatie hiervoor is dat N.V. Sportfondsen Nijmegen kennis over het zwembad heeft omdat zij het zwembad voor 2016 reeds heeft geëxploiteerd. Daarnaast is N.V. Sportfondsen Nijmegen op dit moment de exploitant van de 3 andere openbare zwembaden in de gemeente Nijmegen. N.V. Sportfondsen Nijmegen is daarom de enige gerede kandidaat voor huur van de bedrijfsruimte.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 25 april 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. R. Muller, onder vermelding van ‘Meijhorst 7041’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en N.V. Sportfondsen Nijmegen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 3 april 2024.