Kennisgeving onderhandse verhuur bedrijfsruimte door de gemeente Nijmegen aan Tandartsen Weeshuis

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 18 juli en 8 augustus 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een bedrijfsruimte in Wijkcentrum het Oude Weeshuis, gelegen aan de Papengas 8, te verhuren. Het betreft een gedeelte van het Wijkcentrum, zijnde de het grootste gedeelte van de Waalzaal en een naastgelegen kantoor, samen groot 75 m2, om als bedrijfsruimte voor het aangrenzende gezondheidscentrum te gebruiken.

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde  in aanmerking komt voor huur van de ruimte. De gemeente is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de maatschap “Tandartsen Weeshuis”. 

De te verhuren ruimte wordt toegevoegd aan Gezondheidscentrum Het Weeshuis dat is gevestigd in het aangrenzende pand aan de Begijnenstraat 29. Van de in het gezondheidscentrum deelnemende partijen is bekend dat alleen Tandartsen Weeshuis op dit moment de wens heeft om uit te breiden. De andere partijen hebben aangegeven op termijn te zullen vertrekken of hebben aangegeven geen uitbreiding te wensen. Tandartsen Weeshuis, één van de participerende partijen in Gezondheidscentrum Het Weeshuis, is de enige gerede kandidaat voor huur van de bedrijfsruimte. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 8 augustus 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. R. Muller, onder vermelding van ‘Tandartsen Weeshuis’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de maatschap “Tandartsen Weeshuis” zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 18 juli 2023.