Kennisgeving onderhandse verhuur bedrijfsruimte door de gemeente Nijmegen aan Stichting Waalhalla

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 11 januari 2024 en 1 februari 2024 tot 12.00 uur.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een bedrijfsruimte gelegen aan de Winselingseweg 12, te verhuren. Het betreft een skatehal met daarnaast ruimte voor horeca en een zaal voor het organiseren van culturele evenementen, samen groot ~ 2.600 m2.

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde  in aanmerking komt voor huur van de ruimte. De gemeente is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de Stichting Waalhalla.  

De te verhuren ruimte wordt reeds sinds 2011 gehuurd door de Stichting Waalhalla. De gemeenteraad van Nijmegen vindt Urban Sports  een belangrijk onderdeel van de stad (coalitieakkoord 2022-2026). In haar beleid (sport- en beweegnota 2022) wordt duidelijk dat urban sports onderdeel uit maakt van de brede urban culture, die zich in Nijmegen op verschillende plekken manifesteert. Urban sports biedt kansen op inclusie, bewegen, gezonde leefstijl, participatie en talentontwikkeling. Het activiteitenaanbod stimuleert namelijk een gezonde, actieve leefstijl en meedoen in de samenleving. Het biedt ook kansen om een doelgroep te bereiken die voor een gemeente niet altijd even eenvoudig te bereiken is. Stichting Waalhalla speelt al jaren een essentiële rol en is cruciaal in het verder vormgeven van deze Urban Sports. Nijmegen kent geen vergelijkbare partijen die de combinatie van de urban sport en culturele evenementen mogelijk maken. Daarnaast zit Stichting Waalhalla al jaren gehuisvest op de betreffende locatie en heeft zij in die tijd aanzienlijke investeringen in zowel het gebouw als de exploitatie ten behoeve van Urban Sports gedaan. Stichting Waalhalla is daarom de enige gerede kandidaat voor huur van de bedrijfsruimte.  

 Urban Sports is een verzamelnaam van sport- en beweegactiviteiten waarbij je je vaardigheden laat zien in een bebouwde omgeving. Denk hierbij aan skateboarden, BMX-en, stuntsteppen, freerunnen, calisthenics en 3x3 basketbal.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 1 februari 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. R. Muller, onder vermelding van ‘Winselingseweg 12’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Stichting Waalhalla zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 11-01-2024.