Kennisgeving onderhandse verhuur bedrijfsruimte aan Griftdijk 93 door de gemeente Nijmegen aan Stichting Pallas

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands), voor maximaal de periode van vijf jaar, een bedrijfsruimte ten behoeve van onderwijshuisvesting, gelegen aan de Griftdijk 93, te verhuren.  

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde in aanmerking komt voor huur van de ruimte. De gemeente is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Stichting Pallas.  

Stichting Pallas is een overkoepelende onderwijsorganisatie van vrijescholen in midden en zuid Nederland. Deze scholen maken deel uit van de groep met ruim negentig vrijebasisscholen in Nederland. Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en merkt dat het vrijeschoolonderwijs steeds meer mensen aanspreekt. Op dit moment verzorgen zij met ongeveer 430 mensen onderwijs voor bijna 3700 leerlingen. Alle scholen van Stichting Pallas vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs.

De te verhuren ruimte wordt reeds sinds 2009 al gebruikt t.b.v. onderwijshuisvesting. De gemeente Nijmegen heeft op grond van wetgeving (de WPO, WVO en WEC) de verplichting om zorg te dragen voor passende huisvesting voor scholen in het funderend onderwijs. Stichting Pallas heeft conform de geldende procedure een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe school in Nijmegen Noord. Deze aanvraag is goedgekeurd door de Minister. Stichting Pallas start vanaf schooljaar 2024-2025 met de basisschool (bs) Waldorf aan de Waal om voldoende onderwijsplekken te bieden aan basisschoolleerlingen in Nijmegen-Noord. De school Waldorf aan de Waal start in eerste instantie in tijdelijke huisvesting. Stichting Pallas gaat daarna gebruik maken van een nieuw te bouwen permanente school in Zuiderveld. Ter overbrugging van de periode dat er nog geen nieuwbouw is gerealiseerd hebben de partijen afgesproken dat Stichting Pallas voor maximaal 5 jaar deze locatie mag gaan gebruiken.                  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 25 juli 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. N. Bisseling, onder vermelding van ‘Griftdijk 93’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de Stichting Pallas zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 4 juli 2024.