Kennisgeving onderhandse verhuur bedrijfsruimte aan Griftdijk 93 door de gemeente Nijmegen aan Stichting atelierbeheer Slak

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een bedrijfsruimte gelegen aan de Griftdijk 93, per 1 september 2024 te verhuren voor maximaal 5 jaar.  

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde in aanmerking komt voor huur van de ruimte. De gemeente is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de Stichting atelierbeheer Slak.  

SLAK ateliers creëert werkruimten en broedplaatsen voor culturele en creatieve professionals in Gelderland. Er werken meer dan 1000 makers en organisaties uit de culturele en creatieve sector in de panden van SLAK ateliers. SLAK ateliers heeft als doel om de creatieve economie in Gelderland te faciliteren met betaalbare werkruimten, ruimte voor experimenten, presentatieruimten en ontmoetingsplekken. Landelijk fungeert SLAK ateliers als een adviseur en bemiddelaar voor overheden, vastgoedontwikkelaars en culturele en creatieve initiatiefnemers. SLAK ateliers is een stichting zonder winstoogmerk. Voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de kunst- en cultuursector ontvangt zij structurele subsidies van gemeente.  

Stichting atelierbeheer SLAK gaat deze locatie benutten voor atelierruimte voor beeldend kunstenaars, conform het atelierbeleid van de gemeente Nijmegen. De nadruk ligt op beeldende kunst en kunsttoepassingen.

Het hoofddoel van ons atelierbeleid is dat onze ateliervoorraad professioneel wordt beheerd en financieel gezond wordt geëxploiteerd. Daarbij staan voor ons betaalbaarheid voor de kunstenaars, duurzaamheid en continuïteit centraal. Wij zien stichting atelierbeheer SLAK als preferente partner bij de uitvoering van dit beleid en hebben daartoe een subsidierelatie met de stichting.

Door de locatie via stichting atelierbeheer SLAK voor kunstenaars ter beschikking te stellen gaat deze een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van Nijmegen. Nijmegen doet dit omdat aanwezigheid van creatievelingen essentieel is voor de vitaliteit en internationale concurrentie en innovatiekracht van onze stad en de bedrijvigheid daarbinnen. De ‘creatievelingen’ genereren innovatieve producten en diensten en komen met nieuwe ideeën, originele concepten en/ of ontwikkelen nieuwe technologieën.

Als Nijmegen stimuleren we beleidsmatig de creatieve stad door het beschikbaar stellen van productieplekken die letterlijk ruimte bieden aan interactie, ontmoeting, talentontwikkeling en vernieuwing. Dit ondersteunt ons streven om de creatieve sector naar Nijmegen te trekken en ook te behouden.

Op locatie Griftdijk 93 is tevens een school gevestigd. Er wordt waarde gehecht aan een passende programmering. De ateliers en de werkzaamheden die er uitgevoerd worden hebben geen verstorende werking op de (directe) omgeving.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 25 juli 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. N. Bisseling, onder vermelding van ‘Griftdijk 93’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de Stichting atelierbeheer Slak zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 4 juli 2024.