Kennisgeving onderhandse overdracht van een (voormalige) beheerdersruimte/opslagruimte door de gemeente Nijmegen aan Hockey Club QZ

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 20 DECEMBER 2022 EN 10 JANUARI 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een (voormalige) beheerdersruimte/opslagruimte (groot 81 m2) via de vestiging van een recht van opstal in eigendom over te dragen.  Het betreft een (voormalige) beheerdersruimte/ opslagruimte die staat op het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie E, nummer 374, groot circa 81 m², plaatselijk bekend als Staddijk 29.  

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde in aanmerking komt voor overdracht via de vestiging van een recht van opstal. De gemeente is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Hockey Club QZ.  

Maatschappelijk belang
De (voormalige) beheerdersruimte/ opslagruimte grenst aan het sportpark van Hockey Club QZ.  Dit sportpark (kunstgrasvelden, clubgebouw, verharding en groenvoorziening) heeft Hockey Club QZ via een opstalrecht in eigendom. De gemeente stimuleert sportactiviteiten van Hockey Club QZ. Hockey Club QZ heeft voor haar sportactiviteiten behoefte aan opslagruimte voor onderhoudsmateriaal voor haar sportpark. Dit is alleen effectief als deze opslag in de nabijheid van haar sportpark kan plaatsvinden. Aangezien de beschikbare onroerende zaak is gelegen naast het sportpark, is Hockey Club QZ naarhet oordeel van de gemeente de enige gerede kandidaat om de (voormalige) beheerdersruimte/ opslagruimte via de vestiging van een recht van opstal (c.q. uitbreiding van het opstalrecht dat ze reeds hebben) in eigendom te verkrijgen.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 10 januari 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. R. Muller, onder vermelding van ‘Hockey Club QZ’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Hockey Club QZ zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 20 december 2022.