Kennisgeving onderhandse overdracht van 3 kunstgrasvelden door de gemeente Nijmegen aan Stichting Veldsport Accommodaties Nijmegen (SVAN)

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 22 DECEMBER 2022 EN 12 JANUARI 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) drie kunstgrasvelden inclusief verharding en beplanting (hierna “de drie kunstgrasvelden”) via de vestiging van een recht van opstal in eigendom over te dragen.  
De drie kunstgrasvelden zijn gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummer 4956, 5680 en 5678, groot circa 32.611 m², nabij het plaatselijk bekende adres: d’Almarasweg 37.  

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde in aanmerking komt voor overdracht via de vestiging van een recht van opstal. De gemeente is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Stichting Veldsport Accommodaties Nijmegen (hierna “SVAN”).

Maatschappelijk belang

De drie kunstgrasvelden vormen onderdeel van sportpark d’Almarasweg (hierna “het Sportpark”). Het Sportpark bestaat uit een clubgebouw (waaronder kleedruimtes), 6 kunstgrasvelden, berging, beplanting en verharding. Met uitzondering van de drie kunstgrasvelden heeft SVAN het Sportpark, via een opstalrecht, in eigendom. Het Sportpark (inclusief de drie velden) wordt al meer dan 15 jaar door SVAN onderhouden en geëxploiteerd. Dit is tevens het doel van de betreffende (beheer-)stichting SVAN voor het Sportpark. De gemeente wil de feitelijke situatie in overeenstemming brengen met de juridische eigendomssituatie. En de drie kunstgrasvelden door de vestiging van een nieuw allesomvattend opstalrecht voor het Sportpark (dus inclusief de drie kunstgrasvelden) in eigendom overdagen aan SVAN.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 12 januari 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. R. Muller, onder vermelding van ‘SVAN’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de SVAN zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 22 december 2022.