Herziene kennisgeving onderhandse verkoop van grond in Weezenhof Nijmegen

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 26 juli en 16 augustus 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Dornick B.V. (hierna Dornick) (een gedeelte van) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummer 1822 en de gehele percelen kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummers 651, 790 en 1491, ter gezamenlijke grootte van circa 2.329 m², gelegen binnen de ontwikkellocatie van het winkelcentrum Weezenhof te Nijmegen en ten behoeve van de herontwikkeling van het winkelcentrum met realisatie van huurwoningen en voorzieningen binnen de wijk.

 

Motivatie

De gemeente is van mening dat Dornick als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de gronden.

1. Anterieure overeenkomst

Op 12 oktober 2021 is tussen de gemeente Nijmegen en Dornick een anterieure overeenkomst gesloten.  In de anterieure overeenkomst is overeengekomen dat Dornick het Winkelcentrum gaat herontwikkelen. Het plan omvat de bouw van een nieuw centrum met realisatie van levensloopgeschikte- en middeldure huurwoningen en de realisatie van voorzieningen voor de wijk, zoals een moderne supermarkt en maatschappelijke voorzieningen.

Voor de realisatie van het totale bouwplan zijn de percelen van de gemeente benodigd. 

2. Bekwaamheid

Dornick heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen en appartementen in de stad naar tevredenheid van de gemeente Nijmegen. 

3. Voortgang realisatie woningbouwopgave 

Met de verkoop wordt bijgedragen aan de realisatie van de woningbouwopgave voor de gemeente Nijmegen

4. Geen zelfstandige ontwikkeling mogelijk

De integrale herontwikkeling van het winkelcentrum Weezenhof vindt ook plaats op gronden die bij Dornick in eigendom zijn. Tezamen met de door de gemeente over te dragen grond is alleen Dornick in staat de herontwikkeling te realiseren op de door de gemeente gewenste wijze. Het is niet mogelijk voor andere partijen de gronden zelfstandig in ontwikkeling te brengen. 

 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 16 augustus 2023 voor 12.00 uur , kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. G. Rombouts, onder vermelding van verkoop grond aan Dornick. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 26 juli 2023