Bekendmaking van voornemen tot het verhuren een deel van de voormalige ULO gelegen aan de Prins Hendrikstraat 7 te Nijmegen.

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 14 december 2023 november en 4 januari 2024 tot 12.00 uur

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare selectieprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken.

De voormalige ULO gelegen aan de Prins Hendrikstraat 7 te Nijmegen is in eigendom van de gemeente Nijmegen. Het betreft een Rijksmonument. De gemeente Nijmegen heeft het hoofdgebouw ingrijpend verbouwd en gaat er de komende jaren opvang bieden aan Oekraïense ontheemden. Hoelang dit gaat duren is onbekend. Beoogd is dat, nadat deze opvang van Oekraïense ontheemden is beëindigd, het pand wordt ingezet voor andere vormen van opvang, of tijdelijke huisvesting van kwetsbare doelgroepen.  

Aan het hoofdgebouw is aan de achterkant ruimte beschikbaar, in de voormalige gymzaal, voor verhuur. Deze is ruimte is casco ingericht voor twee appartementen, die echter vooralsnog niet worden gebruikt voor opvang. De gemeente wil deze ruimten verhuren aan twee maatschappelijke instellingen, die deze ruimten gezamenlijk gaan gebruiken, te weten de stichting Bindkracht10 voor de activiteiten van Stip Oost en Bureau Wijland een non-profit organisatie voor advies en projecten op het gebied van diversiteit en integratie.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente Nijmegen zijn de beoogde huurders de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde huurovereenkomst in combinatie met het overige gebruik van dit pand.  

Het Stip is een wijkgerichte activiteit van de stichting Bindkracht10. Er zijn 10 Stip-vestigingen in Nijmegen. De gemeente Nijmegen hecht er waarde aan dat inwoners uit de wijk op een laagdrempelige en toegankelijke manier hulp kunnen krijgen. Het Stip is een organisatie die laagdrempelig informatie en advies aan inwoners van de wijk geeft, bijvoorbeeld: helpen met vragen over een brief, opvoeding, hulp bij invullen van formulieren of het doen van boodschappen.  

Stip Oost is er voor bewoners van de wijken: Altrade, Bottendaal, Galgenveld, Groenewoud, Hengstdal, Hunnerberg, Kwakkenberg en Ooyse Schependom.

De Stip was al tijdelijk gehuisvest in het pand en mensen weten het dus te vinden, ook al is de ingang aan de achterkant.

De gemeente Nijmegen hecht veel waarde aan duurzame interculturele verbinding van mensen en organisaties met elkaar en met de samenleving. Bureau Wijland is een bureau dat  deze duurzame verbinding kan maken, vanuit het perspectief van bevorderen van diversiteit. Bureau Wijland werkt daarbij met en voor overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en instellingen aan een samenleving waarin diversiteit en leefbaarheid duurzaam verankerd zijn. Ze activeren, deels in opdracht van de gemeente Nijmegen, burgers en organisaties op weg naar een toegankelijke samenleving door als schakel te fungeren tussen burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Hierbij ondersteunen zij veranderingsprocessen, verbinden ambities met concrete projecten en stimuleren ontmoeting, netwerkontwikkeling en kennisdeling.  

De gemeente Nijmegen hecht een groot maatschappelijk belang aan beide organisaties op het gebied van advies, informatie en diversiteit. Ze sluiten goed aan op elkaar en op de hoofdfunctie van het gebouw.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 4 januari 2024 voor 12.00 uur,  kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. J.W. Reijnen, onder vermelding van ‘Verhuur PH7’. Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze binnen een termijn van 21 kalenderdagen na het sluiten van de reactietermijn uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 21 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente Nijmegen hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl te verzenden.

Gepubliceerd op 14 december 2023.