Bekendmaking van voornemen tot het uitgeven in BRUIKLEEN van de Latijnse school gelegen aan de Sint Stevenskerkhof 2 te Nijmegen

Reactietermijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 19 oktober 2023 en 9 november tot 12.00 uur

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare selectieprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken.

De LATIJNSE SCHOOL gelegen aan de SINT STEVENSKERKHOF 2 te NIJMEGEN is in eigendom van de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen gaat gedurende twee jaren een onderzoek verrichten om deze locatie een nieuwe publiek toegankelijke invulling te geven. Het gebouw zal bouwkundig worden voorbereid op de publiek toegankelijke invulling.  

In het kader van leegstandsbeheer heeft de gemeente Nijmegen de wens om een tijdelijke bruiklener te huisvesten.

Gedurende het onderzoek en bouwkundige voorbereiding is de gemeente Nijmegen voornemens om de Latijnse school aan de Sint Stevenskerkhof 2 te Nijmegen in bruikleen uit te geven aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.    

Motivatie

Naar het oordeel van de gemeente Nijmegen is de beoogde bruiklener de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde bruikleenovereenkomst.  

De Radboud Universiteit biedt als klassieke Nijmeegse universiteit wetenschappelijk onderwijs aan eenieder. De gemeente Nijmegen heeft als visie dat het wetenschappelijk onderwijs in Nijmegen als visitekaartje van de stad en profilering voor de stad meer in verbinding moet worden gebracht met de kern van de stad, door zichtbaar en toegankelijk in het centrum aanwezig te zijn.  Daarbij hecht de gemeente Nijmegen hoge waarde om de wetenschap en de praktijk met elkaar te verbinden op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in de stad.  

De Radboud Universiteit kan als Nijmeegse Universiteit wetenschappelijk onderwijs in verbinding brengen met de kern van de stad door wetenschappelijk onderwijs aan te gaan bieden in de Latijnse school.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 9 november vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. J.W. Reijnen, onder vermelding van ‘Radboud Universiteit Nijmegen’. Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze binnen een termijn van 21 kalenderdagen na het sluiten van de reactietermijn uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 21 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente Nijmegen hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl te verzenden.

Gepubliceerd op 19 oktober 2023.