Verwacht
Project - CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Project - CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Samen met anderen bouwen? Dan is een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) misschien wel iets voor jou! De gemeente Nijmegen draagt particuliere ontwikkelingen een warm hart toe en stelt daarom circa 2 locaties per jaar beschikbaar die door een CPO kunnen worden gekocht en bebouwd. In deze video wordt uitgelegd hoe ontwikkelen met een CPO werkt. De volledige informatie lees je in de bijlage 'CPO registratie en deelnameproces gemeente Nijmegen'.

Inleiding

Op twee locaties in onze gemeente zijn in 2021 tenders uitgezet voor de verkoop van kavels voor CPO’s. Beide tenders bestonden uit een selectiefase en biedingsfase. Tijdens de selectiefase werden de deelnemers getoetst op geschiktheidscriteria zoals financiering, juridische vorm en samenstelling groep. Verder hebben we in deze fase gevraagd een moodboard in te leveren. Op basis van de geschiktheidscriteria en het moodboard zijn de 3 meest geschikte CPO’s geselecteerd om door te gaan naar de biedingsfase. Tijdens de biedingsfase hebben de CPO’s planvoorstellen uitgewerkt die aan harde randvoorwaarden moesten voldoen, maar – om de hoogste beoordeling te krijgen en de kavel te mogen kopen en ontwikkelen – tevens aan diverse ambities op gebied van ruimtelijke kwaliteit, natuurinclusiviteit en duurzaamheid.

Aan het einde van de tenders hebben we met deelnemers gesproken over het proces. Daaruit kwam dat meedoen leuk is maar ook zeer intensief. Gedurende een periode van circa 6-8 maanden is veel tijd besteed aan de uitwerkingen van de plannen. De teleurstelling is dan ook groot voor de (per project) 2 partijen die afvallen. Eén of maximaal twee keer met een dergelijk traject meedoen is acceptabel, vaker niet. Om CPO’s toch aan boord te houden, hebben we een andere vorm gevonden bij de verkoop van kavels aan CPO’s, die:

  1. veel minder impact qua tijd en energie heeft op de CPO leden, maar
  2. toch kwalitatief goede plannen oplevert voor de te verkopen kavels.

We hebben daarom deze nieuwe vorm bedacht van registratie en loting. Het doel hiervan is het vereenvoudigen van kaveluitgifte aan CPO's met behoud van kwaliteit van plannen.

Voordat je als CPO mee kunt doen aan de selectie voor een CPO kavel, moet je registreren.

De gemeente Nijmegen hanteert een registratiesysteem voor CPO’s die op zoek zijn naar een kavel om zelfbouwwoningen te ontwikkelen voor eigen bewoning. Alleen CPO’s die zijn geregistreerd kunnen deelnemen aan selectieprocedures voor CPO kavels. Inschrijven voor het registratiesysteem kan het hele jaar door. Maar let op: als de gemeente een CPO kavel aanbiedt en jouw CPO is (nog) niet geregistreerd, kun je als CPO niet meer deelnemen aan de selectieprocedure (loting) voor die kavel. Zodra je bent toegelaten in het registratiesysteem kun je meedoen aan selectieprocedures voor volgende kavels die worden aangeboden.

Registreren bij de gemeente Nijmegen, hoe gaat dat?

CPO’s kunnen zich via het registratieformulier in de bijlage aanmelden. Lees vooraf alle van belang zijnde informatie aandachtig door in de bijlage 'CPO registratie en deelnameproces gemeente Nijmegen'!

Lees vooral ook het handige stappenplan in de bijlage waarin stap voor stap wordt uitgelegd waar je als CPO aan moet denken, vanaf registratie tot aan eigendomsoverdracht grond bij de notaris.

Financieringsmogelijkheden

Subsidie Collectieve Wooninitiatieven Provincie Gelderland

Afhankelijk van de fase waarin een woningbouwproject zit, kunnen collectieve wooninitiatieven (CPO’s vallen hieronder) een subsidie, of een subsidie in de vorm van een lening zonder rente aanvragen via de subsidieregeling van de Provincie Gelderland. Voor de haalbaarheidsfase is er subsidie beschikbaar om een collectief wooninitiatief op te richten en de subsidieaanvraag voor de volgende fase te laten voorbereiden door een onafhankelijke begeleider van het proces. Subsidie is ook mogelijk voor het opstellen van een duurzaam projectplan om te onderzoeken of het plan haalbaar is, inclusief begeleiding van dit proces. In de ontwikkelfase kunnen collectieve wooninitiatieven subsidie in de vorm van een lening zonder rente aanvragen voor het opstellen van een programma van eisen, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp, een bouwkundig bestek en het begeleiden van het proces. Meer informatie is te vinden op de website van Provincie Gelderland.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Speciaal voor bewonersinitiatieven die een vorm van wonen voor overwegend 55-plussers willen realiseren, bestaat de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg is het mogelijk een subsidie voor de initiatieffase aan te vragen of een lening voor de planontwikkelfase en de bouw-/nafinancieringsfase. Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

CPO platform Nijmegen

Het CPO-platform Nijmegen is een informeel samenwerkingsverband van CPO-initiatieven in Nijmegen. Het Platform heeft als doelstellingen om:

- ideeën, kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van zelfbouw via CPO-initiatieven;

- ervaringen met de andere instanties zoals de gemeente onderling te delen;

- gesprekspartner voor de gemeente te zijn om processen en procedures bij CPO-initiatieven vlotter te laten verlopen.

link naar de site: https://sites.google.com/view/cpo-platformnijmegen/homepage

Download documenten en bijlagen (0.52mb)

Contactgegevens

  • Contactpersoon: Mw. Miranda Janssen
  • E-mailadres: m28.janssen@nijmegen.nl
Download alle bijlagen

Bijbehorende documenten (0.52mb)


Disclaimer

De gemeente besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is? Neem dan contact op met de redactie via het e-mail adres: kavelsvastgoed@nijmegen.nl.